Publications by Yulin Chen


Quantum spin Hall state in monolayer 1T '-WTe2

NATURE PHYSICS 13 (2017) 683-+

S Tang, C Zhang, D Wong, Z Pedramrazi, H-Z Tsai, C Jia, B Moritz, M Claassen, H Ryu, S Kahn, J Jiang, H Yan, M Hashimoto, D Lu, RG Moore, C-C Hwang, C Hwang, Z Hussain, Y Chen, MM Ugeda, Z Liu, X Xie, TP Devereaux, MF Crommie, S-K Mo, Z-X Shen


Show full publication list