Publications associated with Four Pi Sky


Pulsar polarisation below 200 MHz: Average profiles and propagation effects

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 576 (2015) ARTN A62

A Noutsos, C Sobey, VI Kondratiev, P Weltevrede, JPW Verbiest, A Karastergiou, M Kramer, M Kuniyoshi, A Alexov, RP Breton, AV Bilous, S Cooper, H Falcke, J-M Griessmeier, TE Hassall, JWT Hessels, EF Keane, S Oslowski, M Pilia, M Serylak, BW Stappers, S ter Veen, J van Leeuwen, K Zagkouris, K Anderson, L Bahren, M Bell, J Broderick, D Carbone, Y Cendes, T Coenen, S Corbel, J Eisloeffel, R Fender, H Garsden, P Jonker, C Law, S Markoff, J Masters, J Miller-Jones, G Molenaar, R Osten, M Pietka, E Rol, A Rowlinson, B Scheers, H Spreeuw, T Staley, A Stewart, J Swinbank, R Wijers, R Wijnands, M Wise, P Zarka, A van der Horst


Show full publication list